Thông tin dự án:

  • Thiết kế thi công hồ cá Koi ngoài trời
  • Địa chỉ: Trung Văn – Hà Nội
  • Diện tích: 6m3
  • Công việc: Cải tạo, trồng mới, trang trí
  • Chủ đầu tư: Anh Quốc
  • Dự toán: 60 triệu đồng
  • Đơn vị thiết kế và thi công: Vườn Xinh

Sản phẩm:


Hình ảnh trước khi thi công:

Lên thiết kế:

Quá trình thi công: